Osobnosti fakulty na které vzpomínáme

Z kapacitních důvodů zde uvádíme pouze několik osobností. U většiny uvedených je pouze stručná poznámka o tom co měli společného s fakultou, i když věříme že by si zasloužili prostoru mnohem více.

Prof. ThDr. Josef kardinál Beran, dr. h. c. mult.

Prof. ThDr. Josef kardinál Beran, dr. h. c. mult.

ThDr. Alexander Heidler (1916–1980)

ThDr. Alexander Heidler (1916–1980)

V roce 1944/45 přednášel pastorální teologii na Arcidiecézním bohosloveckém učilišti (zřízeno 4. 1. 1940 jako náhrada za uzavřenou TF UK). Po 2. světové válce se stal asistentem na TF UK a byl poslán na další studia do švýcarského Fribourgu (ve studijním roce 1946/47). Po jmenování Josefa Berana arcibiskupem od studijního roku 1947/48 suploval výuku pastorální teologie. Po rezignaci Jaroslava Beneše (březen 1949) byl na návrh Josefa Berana jmenován univerzitním kazatelem.

prof. ThDr. PhDr. František Dvorník (1893–1975)

prof. ThDr. PhDr. František Dvorník (1893–1975)

Dne 10. 5. 1928 jmenován mimořádným prof. církevních dějin (od 1. 5. 1928), s podílem na výuce československých církevních dějin. Děkanem je jmenován 1935/36. Dne 16. 5. 1938 si zažádal o studijní dovolenou na rok 1938/39. Pobýval převážně ve Francii, v roce 1939 několik měsíců v Londýně, kde se po obsazení Francie (1940) usadil trvale. Vrchní disciplinární komise úřednická a zřízenecká při MŠNO jej 31. 10. 1940 propustila ze služby z důvodu nepovoleného pobytu v zahraničí. (Více Doxa str.27)

Prof. ThDr. PhDr. Josef Cibulka

Prof. ThDr. PhDr. Josef Cibulka

Od roku 1922 byl mimořádným a od roku 1926 řádným profesorem na Katolické teologické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po přesunu fakulty do Litoměřic v roce 1952 se s ní přesouvá i Josef Cibulka. Věnoval se především církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění. Výraznou část jeho bádání i publikační činnosti tvořil zájem o české rotundy.

Prof. PhDr. ThDr. Eugen Kadeřávek (1840–1922)

Prof. PhDr. ThDr. Eugen Kadeřávek (1840–1922)

Dne 28. 9. 1891 jmenován řádným prof. fundamentální teologie a křesťanské filozofie. Ve studijním roce 1893/94 a 1899/1900 děkanem TF české KFU a 1897/98 rektorem české KFU.

ThDr. PhDr. František Xaver Kordač (1852–1934)

ThDr. PhDr. František Xaver Kordač (1852–1934)

Dne 18. 3. 1905 jmenován řádným profesorem fundamentální teologie a křesťanské filozofie na TF české KFU s účinností od 1. 4. 1905 (výnos MKV z 23. 3. 1905). Od února 1911 zastával rovněž funkci univerzitního kazatele. Děkanem 1906/1907, 1914/1915. Učil až do svého jmenování arcibiskupem (1919).

prof. ThDr. Jan Merell (1904–1986)

prof. ThDr. Jan Merell (1904–1986)

Dne 2. 10. 1950 jmenován profesorem na CMBF v Praze pro obor Nového zákona, s účinností od 1. 9. 1950, zároveň vedoucím biblických oborů. Dne 17. 10. 1950 jmenován proděkanem pro roky 1950/51 a 1951/52, znovu jmenován 26. 6. 1952 pro roky 1952/53 a 1953/54. Dne 1. 11. 1954 jmenován děkanem, jmenování opakováno až do 31. 8. 1974. (Doxa str.19 viz. odkaz dole)

Mons. prof. ThDr. Jaroslav Václav Polc

Mons. prof. ThDr. Jaroslav Václav Polc

(viz. Doxa str.27, odkaz níže)

Msgre. Prof. ThDr. Jan Ladislav Sýkora (1852–1928)

Msgre. Prof. ThDr. Jan Ladislav Sýkora (1852–1928)

Dne 28. 9. 1891 jmenován mimořádným profesorem biblického studia Nového zákona a vyšší exegeze, zároveň ve studijním roce 1891/92 pověřen přednáškami z katechetiky a pedagogiky. Dne 15. 8. 1892 jmenován řádným profesorem biblického studia Nového zákona. Děkanem 1894/95, 1900/01, 1904/05 a 1913/14. V akademickém roce 1901/02 rektorem české KFU. Ke dni 1. 4.1923 odešel do penze.

prof. PhDr. ThDr. Karel Vrána

prof. PhDr. ThDr. Karel Vrána

(viz. Doxa str.12, odkaz níže)

Prof. ThDr. Josef Zvěřina (1913-1990)

Prof. ThDr. Josef Zvěřina (1913-1990)

prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.(*23. 10. 1938 – 13. 11. 2018)

prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.(*23. 10. 1938 – 13. 11. 2018)

(viz. Doxa str.25, odkaz níže)

Karel Kozel (1927 – 2009)

Karel Kozel (1927 – 2009)

Doc. PhDr. Ing. Karel Kozel CSc. se narodil r. 1927 v Praze. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou a Fakultu tělesné výchovy Univerzity Karlovy. Působil na Zemědělské technické škole v Poděbradech a na katedře strojní fakulty ČVUT. Na Katolické teologické fakultě vyučoval od roku 1999. Více v Doxe na straně 17 (viz. odkaz dole)

Prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc (1926-2017)

Prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc (1926-2017)

V roce 2003 stál profesor Homolka u znovuzaložení Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě. Byla to velká osobnost české historie dějin umění.

doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. (1932 – 2018)

doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. (1932 – 2018)

Od 1990 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze (česká a světová literatura). U studentů se těšil velké oblibě. Na jeho počest byl pojmenován park před budovou fakulty.

*Informace o osobnostech převzety zejména z publikace: NOVOTNÝ, Vojtěch, Martin VAŇÁČ a Miroslav KUNŠTÁT. Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990. V Praze: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2436-5.